Šest hodnot agilního marketingu

Šet hodnot agilního marektingu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Agilní marketing je přístup marketingu, který čerpá inspiraci z agilního vývoje software. Šest hodnot agilního marketingu je definováno v manifestu agilního marketingu z roku 2007.

Reakce na změnu namísto striktního dodržování plánu

Místo vytváření složitého a dlouhodobého (zpravidla ročního) marketingového plánu definujeme vizi a měřitelné cíle (pro definici cílů doporučujeme použít metodu SMART). Konkrétní marketingové aktivity realizované v krátkých iteracích uzpůsobujeme v závislosti na reálném chování zákazníka a jeho aktuálních skutečných potřebách.

Rychlé iterace namísto velkých kampaní

V tradičním marketingu se pro realizaci marketingových kampaní běžně používá vodopádová metoda. Nejdříve se vytvoří zadání. Na základě zadání vytvoří zpravidla externí kreativní agentura kreativu a publikační plán. Zpravidla jiná agentura vytvoří mediální plán. Často ještě jiná agentura vytváří webové stránky případně další nástroje. Uběhnou dlouhé týdny často i měsíce, než je celá kampaň schválená a připravená na spuštění.

Následně probíhá vlastní kampaň zpravidla v délce 3, 6, 9 nebo dokonce 12 měsíců. Po skoneční je kampaň vyhodnocená. Tedy často až po skončení se dozvíme míru úspěšnosti nebo neúspěšnosti kampaně. Ve velkém množství případů je bez ohledu na skutečný výsledek kampaň prohlášená všemi zúčastněnými za úspěšnou.

V naprostém kontrastu s tím agilní marketing pracuje s iterativním principem, PDCA cyklem a velmi často přímo se Scrumem. V krátkých a rychlých iteracích jsou realizované „minikampaně“, které jsou vždy na konci iterace vyhodnocené a na základě výsledků (reálné zpětné vazby od zákazníků) je realizovaná další iterace.

Testování a data namísto názorů a zvyklostí

V tradičním marketingu je bohužel celá řada kampaní vytvářená na základě „já si myslím“ přístupu. Tedy osobních názorů a zkušeností zpravidla nejvýše postavených členů týmu. V lepším případě probíhá před zahájením kampaně výzkum trhu. I validita výstupů z výzkumu trhu je však omezená.

Agilní marketing je naopak data-driven. Nepracuje s domněnkami a zvyklostmi, ale výhradně s reálnými daty. V rámci každé iterace definujeme cíle a testy pro kontrolu jejich dosažení. Na základě výsledků těchto testů upravujeme aktivity v další iteraci.

Hodně malých experimentů namísto několika velkých akcí

V agilním marketingu používáme pravidlo 70:20:10. 70 % našeho času a 50 % rozpočtu tvoří aktivity, u kterých máme jistotu, že fungují. 20 % času a cca 25 % rozpočtu věnujeme optimalizaci aktivit, které fungují. 10 % a cca 25 % tvoří čistě experimenty, u kterých očekáváme, že budou fungovat dva až tři z deseti.

V souladu s agilními principy toto pravidlo není dogmatické a jednotlivá procenta je možné upravit dle potřeby. Cílem je vždy funkční a efektivní marketing.

Persony a interakce namísto cílení na celé trhy

Agilní marketing pracuje s personami jako hlavním nástrojem definice všech cílových skupin. Jednotlivé mikrokampaně cílí na jednotlivé persony a jsou plně uzpůsobené dané personě (kreativa, tonalita komunikace, formáty, rozvrh, …). Nikdy necílíme na celé trhy nebo i části trhů.

Týmová spolupráce namísto monopolů informací a hierarchií

Základním stavebním kamenem agilního marketingu je (v souladu se Scrumem) malý cross-funkční tým, který zcela transparentně sdílí veškeré informace. Zároveň probíhá spolupráce mezi jednotlivými částmi organizace (obchodní oddělení, výrobní oddělení, střední a vyšší management).

Přijďte na naše semináře o agilním marketingu

Pokud se chcete dozvědět víc o agilním marketingu, přijďte na naše semináře.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email